ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (про надання послуг)Фізична особа-підприємець Бутеленко Вікторія Віталіївна, яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в установленому чинним законодавством порядку, є платником єдиного податку та діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ (надалі - Виконавець), з однієї сторони, та
Фізична особа, що здійснила оплату згідно рахунку Виконавця, чим прийняла (акцептувала) умови цього Договору (надалі – Замовник), з другої сторони,

надалі разом поіменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись положеннями чинного законодавства України, уклали цей Договір публічної оферти (про надання послуг) (надалі – Договір) про наступне.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

"Договір публічної оферти" - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті Виконавця «https://workshop.improv.in.ua».

"Акцепт" - надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

"Послуга" - послуга або декілька послуг з питань «іпровізації та театру імпровізації», які надаються Виконавцем та зазначені у відповідному розділі веб-сайту Виконавця «https://workshop.improv.in.ua».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Замовник здійснює замовлення та оплату послуг Виконавця, а Виконавець зобов'язується надавати Замовнику консультаційні послуги та допомогу з питань «вивчення інструментів improv театру та практичних імпровізаційних навичок», інших питань, визначених на веб-сайті Виконавця «https://workshop.improv.in.ua» в порядку та на умовах, передбачених умовами цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1.Виконавець зобов'язується:

2.1.1.надавати Замовнику консультаційну допомогу шляхом його усного консультування у час та дату, визначену у підтвердженні участі, що надходить на емейл Замовника під час реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця шляхом надсилання онлайн-анкети.

2.1.2.провести навчання Виконавця шляхом організації колективних тренінгів, семінарів, презентацій, лекцій, що включатиме теоретичну підготовку та координування у практичних ситуаціях (надання інформації з питань, визначених у п. 1.1 Договору);

2.1.3. у випадку відмови Замовника від Договору у порядку, передбаченому п. 3.2 Договору – повернути останньому отримані кошти, за винятком здійснених Виконавцем витрат, зокрема, але не виключно, витрат на банківські послуги;

2.1.4.при виконанні своїх обов'язків керуватися чинним законодавством України і даним Договором.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1.не повертати Замовнику витрати, понесені Виконавцем на виконання умов даного Договору, в тому числі, але не виключно, комісію за банківські послуги з коштів, що сплачені Замовником, у випадку відмови Замовника від Договору в порядку, передбаченому п. 3.2. цього Договору;

2.2.2.у разі порушення Замовником порядку відмови від Договору, визначеного п. 3.2 Договору - не повертати кошти, отримані від Замовника і звернути їх у власний дохід.

2.2.3.В випадку несвоєчасної оплати Замовником послуг Виконавець має право призупинити їх надання до оплати простроченої суми, або розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

3.1.Замовник зобов'язується:

3.1.1.своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця на умовах даного Договору;

3.1.2.забезпечувати особисту участь у колективних тренінгах, здійснюваних Виконавцем в дати, зазначені в п. 2.1. цього Договору;

3.1.3. підписати акт прийому-передачі наданих послуг протягом двох робочих днів після його надходження.

3.2.Замовник має право:

3.2.1.а) відмовитися від Договору не менш, ніж за 45 днів до оголошеної на сайті дати проведення заходу (Семінару, Лекції, Презентації, Тренінгу) виключно шляхом надсилання на електронну пошту Виконавця скан-копії письмової власноручної заяви про відмову від договору з обов'язковим отриманням підтвердження від Виконавця про отримання такої заяви. В цьому випадку повертається 100 % завдатку, сплаченого Замовником;

б) відмовитися від Договору менш, ніж за 45 днів до оголошеної на сайті дати початку проведення заходу (Семінару, Лекції, Презентації, Тренінгу), але не пізніше кінцевого строку реєстрації (дедлайну) на відповідний захід, виключно шляхом надсилання скан-копії письмової власноручної заяви про відмову від договору на електронну пошту Виконавця з обов'язковим отримання підтвердження від Виконавця про отримання такої заяви. В цьому випадку повертається 50 % завдатку, сплаченого Замовником.

У випадку відмови Замовника від Договору після настання кінцевого строку реєстрації на відповідний захід, вартість завдатку Замовнику не повертається .

В будь-яких інших випадках одностороння відмова Замовника від Договору не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1.Вартість послуг згідно даного Договору становить вартість виставленого Виконавцем для оплати Замовником рахунку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3.Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх обов'язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати Замовником послуг.

5.4.Виконавець не несе відповідальності за неналежне надання послуг в випадку, якщо Замовник не виконав вимог п. 3.1. даного Договору.

6. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.

6.2.Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов даного Договору.

6.3.Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово не пізніше п'яти робочих днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов'язань із проектом врегулювання взаємних зобов'язань.

6.4.Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

6.5.Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1.Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним законодавством.

7.2.Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

7.3.За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов'язується відшкодувати завдані цим збитки.

7.4. Надаючи свої персональні дані для підтвердження участі у цих курсах, я надаю згоду організаторам курсів на обробку цих даних з метою їх організації, на інформування мене про подальші навчальні заходи, а також на використання фото- або відеоматеріалів зі мною, записаних під чаc курсів, для маркетингових цілей організаторів та/ або третіх осіб зі сторони організаторів.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.Всі розбіжності та спори, пов'язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

8.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.Договір вступає в силу з моменту подання Замовником онлайн-анкети а сайті "https://workshop.improv.in.ua" та діє до остаточного виконання сторонами своїх зобов'язань.

9.2.Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, в випадку, передбаченому в п. 4.3 даного Договору та інших випадках, передбачених законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Зміни та доповнення до даного Договору вносяться лише за взаємною згодою сторін.

10.2.Зміни і доповнення оформляються окремим письмовим документом, що є невід'ємною частиною Договору, або викладенням цього Договору у новій редакції.

10.3.При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

10.4.Поданням онлайн-анкети Замовник надає свою безумовну згоду з умовами цього Договору публічної оферти. Натисненням клавіші "Отправить", / "Відправити" / "Submit" Замовник проставляє свій електронний підпис під прийняттям умов даного Договору, який прирівнюється до власноручного.

10.5.Договір є договором публічної оферти та договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України, опублікований на веб-сайті Виконавця «https://workshop.improv.in.ua» в електронному вигляді, де зазначення «ФОП Гребенюк Надія Василівна» є електронним підписом Виконавця, що має силу власноручного підпису.
11. УМОВИ ОПЛАТИ

11.1
Клієнт може здійснити платіж тільки на сайті вибравши відповідну послугу за допомогою платіжної системи LiqPay.

11.2 Клієнт може отримати повернення оплати в повному опсяці протягом 14 днів від моменту оплати, якщо клієнт не скористався послугами що надає виконавець.

11.3 Повернення грошей відбувається шляхом зарахування грошей на картку з якої був здійснений платіж.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Буталенко Вікторія Віталіївна

Юридична адреса: 79054, м. Львів, вул. Виговського, буд. 51

ІПН 3428905586

МФО Банку 356282
Made on
Tilda